Tìm hiểu Giải Hóa Học 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit

1. Điện phân nước

2. Trị số tích số ion của nước

– Môi trường căn cứ có: [H+] < [OH] và pH > 7.

Độ pH càng thấp, dung dịch càng có tính axit. Độ pH càng cao, dung dịch càng cơ bản.

II. KHÁI NIỆM CỦA PH. chất chỉ thị ACID – BASE

1. Khái niệm về độ pH

2. Chỉ số axit-bazơ

– Là chất có màu thay đổi tùy theo giá trị pH của dung dịch.

– Bằng cách thay đổi màu của giấy quỳ và dung dịch phenolphtalein để xác định môi trường của dung dịch, bằng màu của giấy chỉ thị của đồng hồ vạn năng, bạn có thể xác định gần đúng giá trị pH của dung dịch.

Ta có: Khi [H+] = 1.0.10-Một M thì pH = a.

=> pH = -lg [H+]

Ví dụ: [H+] = 10-3M pH = 3: Môi trường axit.

pH + pOH = 14

Sơ đồ tư duy: Sự điện phân nước. độ pH. Chất chỉ thị axit – kiềm

Hóa học 11 Bài 3: Sự điện li của nước.  độ pH.  Chất chỉ thị axit - kiềm (ảnh 2)

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự điện li của nước, pH

Hình thức 1: Lý thuyết điện phân nước và pH

* Một số lưu ý cần ghi nhớ:
Nước là chất điện li rất yếu: H2Ô h+ + BẬT

Sản phẩm của các ion nước: = [H+][OH] =10-14 M (đo bằng 25oc)

Môi trường axit:

[H+] > [OH] Đẹp [H+] > 1.0.10-7M => pH < 7

Môi trường kiềm:

[H+] < [OH] Đẹp [H+] < 1.0.10-7M. => pH > 7

Môi trường trung tính:

[H+] = [OH] = 1.0.10-7M. => pH = 7

* Một số ví dụ tiêu biểu:

Ví dụ 1: Cho các muối sau: NaNO3 ; KỲ2khí CO3 ; CuSO4 ; FeCl3 ; AlCl3 ; KCl. Các dung dịch có pH = 7 là:

MỘT. NaNO3 ; KCl.

b. KỲ2khí CO3 ; CuSO4 ; KCl.

S. CuSO4 ; FeCl3 ; AlCl3.

Đ. NaNO3 ; KỲ2khí CO3 ; CuSO4.

Hướng dẫn giải chi tiết:

– Dung dịch có môi trường trung tính sẽ có pH = 7

Mặt khác, muối có môi trường trung tính là muối của CL mạnh và axit mạnh

Trả lời MỘT

Ví dụ 2: Trong số các dung dịch: Na2khí CO3CHỈ KCl3COONa, NHỮNG NGƯỜI NHỎ4Cl, NaHSO4,6h5ONa, dung dịch có pH > 7 là:

MỘT. TRÊN2khí CO3BÉ NHỎ4Cl, KCl.

b. TRÊN2khí CO3,6h5ONa, CHỈ3COONa.

S. BÉ NHỎ4Cl, CHỈ3COONa, NaHSO4.

Đ. KCl, C6h5ONa, CHỈ3COONa.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Dung dịch có pH lớn hơn 7 là dung dịch khi thủy phân trong nước tạo ra môi trường bazơ

Mặt khác, muối có môi trường bazơ là muối có KL mạnh và gốc axit yếu.

Loại vì KCl có môi trường trung tính

Loại C do NaHSO4 có môi trường axit

Loại D vì KCl có môi trường trung tính.

Trả lời b.

Ví dụ 3: Đối với phản ứng:

2 KHÔNG2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + BẠN BÈ2Ô

Hấp thụ hết x mol NO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH thì dung dịch thu được có giá trị

MỘT. pH=7. b. pH > 7.

S. pH=0. Đ. pH<7.

Hướng dẫn giải chi tiết:

n KHÔNG2 = nNaOH

=> 2 chất trên phản ứng hết

Mặt khác, NaNO được tạo thành sau phản ứng3 có môi trường trung tính và NaNO2 có môi trường bazơ (vì là muối của CL mạnh và axit yếu)

=> Sau phản ứng dung dịch thu được có môi trường bazơ => pH > 7

Trả lời b.

Mẫu 2: Xác định pH của axit và bazơ mạnh

* Một số lưu ý cần ghi nhớ:
– Tính số mol H+, OH- trong dung dịch

– Nồng độ H+, OH- trong dung dịch => pH

* Một số ví dụ tiêu biểu:

Ví dụ 1: Trộn 10 g dung dịch HCl 7,3% với 20 g dung dịch H2ĐÚNG4 4,9% rồi thêm nước để được 100 mL dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn giải chi tiết:

m HCl = 10. 7,3% = 0,73 gam

=> n HCl = 0,73 : 36,5 = 0,02 mol

gia đình tôi2ĐÚNG4 = 20. 4,9% = 0,98 gam

=> n họ2ĐÚNG4 = 0,98 : 98 = 0,01 mol

Ta có phương trình điện phân sau:

HCl → H+ + Cl

0,02 0,02

h2ĐÚNG4 → gia đình thứ 2+ + CÓ42-

0,01 0,02

=> nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 (mol)

V dung dịch sau khi pha 100 ml = 0,1 l

=> [H+] = 0,04 : 0,1 = 0,4M

=> p H = -log[H+] = 0,4

Ví dụ 2: Hòa tan m gam Zn trong 200 ml dung dịch H2ĐÚNG4 0,4M thu được 1568 lít khí hiđro và dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn giải chi tiết:

gia đình2ĐÚNG4 = 0,4. 0,2 = 0,08 (mol)

gia đình2 = 1,568 : 22,4 = 0,07 (mol)

Ta có phương trình hóa học:

Zn + NGHE2ĐÚNG4 → ZnSO4 + BẠN BÈ2 (Đầu tiên)

(1) => n GIA ĐÌNH2ĐÚNG4 phản ứng = n H2 = 0,07 mol

=> n họ2ĐÚNG4 còn lại = 0,08 – 0,07 = 0,01 mol

Ta có phương trình điện phân:

h2ĐÚNG4 → gia đình thứ 2+ + CÓ42-

0,01 0,02

=> [H+] = 0,02 : 0,2 = 0,1

=> pH = 1

Mẫu 3: Xác định pH của axit yếu và bazơ

* Một số lưu ý cần ghi nhớ:
– Viết phương trình điện phân

– Dựa vào dữ liệu của bài, áp dụng công thức tính độ điện li và hằng số điện li axit, bazơ Ka, Kb

Công thức của chất điện phân:

α=o C: nồng độ chất điện ly; Với nồng độ của chất tan

Ta có phương trình điện ly của axit;

GA MỘT + BẠN BÈ+

KỲMột=[H+][A][HA]

=> Ka chỉ phụ thuộc bản chất axit và nhiệt độ

Ta có phương trình điện ly của bazơ:

BOH XÓA BỎ+ + BẬT

KỲb=[B+][OH][BOH]

=> Kb chỉ phụ thuộc vào bản chất của bazơ và nhiệt độ.

Ngoài ra, chúng ta có thể áp dụng công thức tính nhanh như sau: α=KỲMột/bo

Một số ví dụ điển hình là:

Ví dụ 1: Giá trị pH của dung dịch axit fomic 1 M (KMột = 1,77.104) được:

MỘT. 1.4. b. 1.1.

S. 1,68. Đ. 1,88.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Phương trình điện phân:

HCOOH HCOO+ BẠN BÈ+ (đầu tiên); KỲMột=[H+][HCOO][HCOOH]

bd: 1

p.li a.1 a.1 a.1

cb: 1 ah ah Một

Ở trạng thái cân bằng ta có:

KỲMột=[H+][A][HA]=α2người đầu tiênα=người đầu tiên,77.104 (2)

=> α2+người đầu tiên,77.104αngười đầu tiên,77.104=α=,0132

Theo (1) [H+] = a = 0,0132MpH = -lg[H+] = 1,88.

Trả lời Đ.

Ví dụ 2: giải pháp DUY NHẤT3COONa 0,1M (CKRb = 5,71,10mười) Có [H+] được :

MỘT. 7.56.106 m.

b. 1.32.109 m.

S. 6.57.106 m.

Đ. 31.2.109 m.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Phương trình điện phân:

CHỈ MỘT3COONa → CHỈ3giám đốc điều hành + Bật+

Hoa Kỳ : 0,1 → 0,1

Phản ứng thủy phân:

CHỈ MỘT3giám đốc điều hành+ HOÀN TOÀN2Ô CHỈ MỘT3COOH + OH

Hoa Kỳ : a.0.1 → một. 0,1

Chúng ta có: KỲb=[CH3COOH][OH][CH3COO]

Sử dụng công thức KỲb=α2o Chúng ta có:

α=5,71.10mười,người đầu tiên=7,556.105[OH]=αo=7,556.106

[H+]=mười147,556.106=người đầu tiên,32.109Hoa Kỳ

Mẫu 4: Bài toán pha loãng dung dịch axit, bazơ.

* Một số lưu ý cần ghi nhớ
– Viết phương trình điện phân

– Dựa vào dữ liệu của bài toán, tính thể tích dung dịch sau

=> Thể tích nước cần thêm vào để giải

* Một số ví dụ tiêu biểu:

Ví dụ 1: Cần thêm bao nhiêu mL HCl 1M vào 90 mL nước để được dung dịch có pH = 1?

Hướng dẫn giải chi tiết:

pH = 1 => [H+] = 0,1M

Đặt thể tích dung dịch HCl 1M cần thêm vào là V (lít).

=> nHCl = V mol

Sau khi trộn với 90 ml H2Ồ:

[H+] =CM HCl sau khi trộn = KHÔNG AIKHÔNG AI+,09 = 0,1M

=> V = 0,01 lít = 10ml

Ví dụ 2: Dung dịch HCl có pH = 3. Phải pha loãng dung dịch HCl với nước bao nhiêu lần để được dung dịch HCl có pH = 4. Giải thích?

Hướng dẫn giải chi tiết:

Cho rằng dung dịch HCl ban đầu có thể tích là Vngười đầu tiên có pH = 3 => [H+] = 10-3

họa sĩ kh+ Nguyên văn :Vngười đầu tiên.mười-3 nốt ruồi (1)

Gọi H là thể tích2O thêm V2

họa sĩ kh+ trong dung dịch có pH = 4 (Vngười đầu tiên + CHƠI2 ).mười-4 (2)

Pha loãng dung dịch chỉ thay đổi nồng độ mol/L chứ không thay đổi số mol H+.

Như vậy: (VŨngười đầu tiên + CHƠI2 ).mười-4 = KHÔNG CÓngười đầu tiên.mười-3

=> 9 NGƯỜI BẮT BUỘCngười đầu tiên = KHÔNG CÓ2

Do đó, dung dịch nên được pha loãng 10 lần (thêm nước gấp 9 lần so với thể tích ban đầu).

Tham Khảo Thêm:  bài tập về phân số lớp 6

Related Posts

cảm nghĩ của em về nhân vật lão hạc

Cùng trường THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu cách viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc. Lão Hạc…

thuyết minh về tác giả nguyễn trãi

Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Trãi vừa được Tip.edu.vn sưu tầm và gửi tới bạn đọc tham khảo. Bài viết bao gồm…

khái niệm hai tam giác đồng dạng

Trong toán học, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến khái niệm tam giác đồng dạng. Vậy chính xác tam giác đồng dạng là gì? Nó có…

đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn toán

Nội dung chính PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG 1.1 Câu đố 1.2. Tiểu luận PHẦN 2. GIẢI PHÁP 2.1 Trắc nghiệm. 2.2 Tiểu luận PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG…

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh 1 tiết 12 lần 2 có đáp án Sau đây là phần Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12…

giải thích câu nhiễu điều phủ lấy giá gương

Hướng dẫn làm bài thuyết minh ca dao Nhiễu điều che giá gương, người trong nước phải thương nhau cùng nhau do trường THPT Lê Hồng Phong…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *