Tìm hiểu Axit photphoric và muối photphat

I. Cấu trúc phân tử

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Axit photphoric là chất kết tinh, trong suốt, không màu, rất ưa nước, dễ tan trong nước.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính oxi hóa – khử

Axit photphoric khó bị khử (do P ở trạng thái oxi hóa +5 bền hơn N trong axit nitric) nên không bị oxi hóa.

2. Tính axit

– Axit HO3PO4 Nó là một axit ternary có độ bền trung bình. Trong dung dịch, chất điện ly yếu ở 3 giai đoạn (phân ly chủ yếu ở giai đoạn 1, kém hơn ở giai đoạn 2 và rất yếu ở giai đoạn 3).

– dung dịch H O3PO4 có những tính chất chung của axit như làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, phản ứng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại có tính khử mạnh hơn H, v.v.

– Khi phản ứng với bazơ hoặc oxit bazơ, tuỳ theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo thành muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp các muối.

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

Axit photphoric thu được bằng cách sử dụng HNO3 Đặc sản phốt pho:

2. Trong công nghiệp

– Điều chế THEM3PO4 Ở độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, phốt pho bị đốt cháy để tạo ra P .2Ô5rồi cho P2Ô5 tác dụng với nước.

P2Ô5 + 3 GIỜ2Ô → gia đình thứ 23PO4.

V. ỨNG DỤNG

Một lượng lớn axit photphoric thu được được dùng để điều chế muối photphat và phân photphoric.

B. Muối photphat

– Axit photphoric cho ba muối: muối photphat trung tính và hai muối photphat axit.

I. TÍNH CHẤT

Tất cả các muối dihydrogen phosphate đều hòa tan trong nước.

– Các muối hiđrophotphat và photphat đều trung tính, chỉ có muối natri, kali và amoni là dễ tan, còn muối của các kim loại khác khó tan hoặc ít tan trong nước.

– Muối photphat bị thủy phân trong môi trường kiềm: PO43- + BẠN BÈ2Ôi HPO42- + BẬT

II. DUNG DỊCH ION PHAPATE

Xác định các ion PO43- trong dung dịch muối photphat bạc nitrat.

Sơ Đồ Tư Duy: Axit Photphoric Và Muối Photphat.

Phương pháp giải một số bài tập axit photphoric – muối photphat

Hình thức 1: Lý thuyết về axit photphoric và muối photphat

* Một số lưu ý cần ghi nhớ:




– Axit photphoric:

Là chất rắn kết tinh không màu, trong suốt, tan vô hạn trong nước

Chúng thể hiện tính axit khi tham gia phản ứng hóa học

+ Mọi người điều chỉnh HỌ3PO4 phản ứng của P với HNO3 (trong phòng thí nghiệm) hoặc cho HỌ2ĐÚNG4 Hiệu ứng đặc biệt với Quặng yêu thích hoặc Apatite (trong CN)

– Muối photphat:

Độ tan: Tất cả các muối đihiđro photphat đều tan trong nước. Các muối hiđrophotphat và photphat không tan hoặc ít tan trong nước, ngoại trừ các muối natri, kali và amoni.

+ Xác định ion photphat bằng thuốc thử bạc nitrat

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4 (màu vàng)

* Một số ví dụ tiêu biểu:

Ví dụ 1: Để xác định các ion PO43- Trong dung dịch muối, thuốc thử

MỘT. dung dịch AgNO3

b. dung dịch NaOH

S. dung dịch HNO3

Đ. Dung dịch Br2

Hướng dẫn giải chi tiết:

Chúng tôi sử dụng các ion Ag+ xác định ion PO43- do tạo kết tủa màu vàng:

già+ + PO43- → Ag3PO4 vàng

Trả lời MỘT

Ví dụ 2: Thuốc thử nhận biết các dung dịch: HCl, NaCl, Na3PO4h3PO4 Được

MỘT. BaCl2 và tím trên đầu gối.

b. AgNO33 và tím trên đầu gối.

S. h2ĐÚNG4 và tím trên đầu gối.

Đ. Tím trên đầu gối.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Dùng dung dịch AgNO3 và màu tím trên đầu gối






HCl

NaCl

TRÊN3PO4

h3PO4

Màu tím trên đầu gối

đỏ mặt

Không đổi màu

cây xanh

đỏ mặt

dung dịch AgNO3

trắng

vàng

Trả lời XÓA BỎ

Ví dụ 3: Chọn câu sai:

MỘT. Tất cả các muối dihydrogen phosphate đều hòa tan trong nước.

b. Tất cả các muối photphat đều tan trong nước.

S. Muối photphat trung tính của natri, kali và amoni hòa tan trong nước.

Đ. Muối photphat trung tính của hầu hết các kim loại đều không tan trong nước.

Hướng dẫn giải chi tiết:

– Tất cả muối HO2PO4 tan đều;

– muối PO43- và HPO42- Chỉ có muối của kim loại kiềm và amoni tan.

=> Đáp án sai: B. Tất cả các muối hiđro photphat đều tan trong nước.

Trả lời XÓA BỎ

Mẫu 2: VẤN ĐỀ3PO4 phản ứng với dung dịch kiềm

* Một số lưu ý cần ghi nhớ:




Khi cho HỌ3PO4 Trong dung dịch kiềm, ta có phương trình ion:

h3PO4 + BẬT→ BẠN BÈ2PO4 + BẠN BÈ2Ô

h3PO4 + 2OH → HPO42- + 2 NỮ2Ô

h3PO4 + 3OH → PO43- + 3 gia đình2Ô

giá trị của T = n OH phải được tính đến /n Họ3PO4.

Các trường hợp có thể xảy ra:











Trị giá HÀNG TRIỆU

Chất thu được sau phản ứng

T = 1

h2PO4

T = 2

HPO42-

T = 3

PO43-

<1

h2PO4và họ3PO4

t > 3

PO43- và NaOH dư

1 < T < 2

h2PO4và HPO42-

2 < T < 3

PO43-và HPO42-

* Một số ví dụ tiêu biểu:

Ví dụ 1: Thêm 200 mL dung dịch H2O3PO4 0,3 M trong 500 ml dung dịch Ba(OH)2.2 0,16 triệu C. Sau đó phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn thì bằng

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nh3PÔ4= 0,06 mol

NXÓA BỎMột(Ôh)2= 0,08 mol NÔh= 0,16 mol

NÔhNh3PÔ4=,16,06=2,67

Ta thấy 2 < 2,67

Phần tử BT P:

Nh3PÔ4=NhPÔ42+NPÔ43 => x + y = 0,06 (1)

Phí BT:

NÔh=2.NhPÔ42+3.NPÔ43 => 2x + 3y = 0,16 (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,02 mol; y = 0,04 mol

Chúng ta có:

NXÓA BỎMộthPÔ4=NhPÔ42= 0,02 mol

tôiXÓA BỎMộthPÔ4= 0,02.233 = 4,66 gam

NXÓA BỎMột3(PÔ4)2=người đầu tiên2NPÔ43= 0,02 mol

tôiXÓA BỎMột3(PÔ4)2= 0,02.601 = 12,02 gam

Ví dụ 2: Trong 14,2 năm P2Ô5 Thêm 200 g dung dịch NaOH 8% được dung dịch A. Muối tạo thành và nồng độ phần trăm tương ứng là

Hướng dẫn giải chi tiết:

NP2Ô5=14,2142=,người đầu tiêntôiotôi;NPHỤ NỮMộtÔh=200,8%40=,4tôiotôi

P2Ô5 + 3 GIỜ2O → 2H3PO4 (Đầu tiên)

0,1 → 0,2 mol

hệ số NPHỤ NỮMộtÔhNh3PÔ4=2người đầu tiên Sản phẩm Na tạo thành2HPO4

Lưu phần tử P: NPHỤ NỮMột2hPÔ4=Nh3PÔ4=,2tôiotôitôiPHỤ NỮMột2hPÔ4=142.0,2=28,4ÔngMộttôi

Khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng: tôi=tôiđđPHỤ NỮMộtÔh+tôiP2Ô5=200+14,2=214,2tôiotôi

=> %PHỤ NỮMột2hPÔ4=28,4214,2.100=13,26%

Ví dụ 3: Cho 200 mL dung dịch NaOH 2M phản ứng với 100 mL dung dịch H3PO4 aM cho 25,95 gam hỗn hợp hai muối. Ý nghĩa của:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Chúng ta có:

NNaOH =0,4 (mol)

vì dung dịch sau phản ứng có 2 muối => NaOH phản ứng hết

+ BẠN BÈ+ → BẠN BÈ2Ô

Số mol: 0,4 → 0,4 → 0,4

Bảo toàn khối lượng được sở hữu bởi: mNaOH + mH3PO4 = mmuối + mH2O

=> mH3PO4 = 25,95 + 0,4.18 – 0,4.40 = 17,15 gam

=> nH3PO4 = 0,175 => CH3PO4= 1,75 (M)

Mẫu 3: Vấn đề thu được axit photphoric

* Một số ví dụ tiêu biểu:

Ví dụ 1: Axit photphoric có thể được điều chế từ quặng photpho theo sơ đồ sau:

HỏibạnHuh?NÔnghothoPTôitt,STôiÔ2,PtP2Ô5h3PÔ4

Biết rằng hiệu suất chung của quá trình là 90%. Để điều chế 1 t dung dịch X3PO4 49% thì cần một khối lượng quặng photphorit chứa 73% Ca3(PO.)4)2 Được

Hướng dẫn giải chi tiết:

tôiH3PO4 = 1,49/100 = 0,49 tấn

sự thay đổi3(PO.)4)2 → gia đình thứ 23PO4

310 196

0,775 tấn ← 0,49 tấn

=> mCa3(PO4)2 thực tế được sử dụng = 0,775.100/90 = 31/36 tấn

=> mquặng = 31/36. 100/73 = 1,18 tấn

Ví dụ 2: Hòa tan 142 gr2Ô5 trong 500 gam dung dịch H3PO4 24,5%. Nồng độ %H3PO4 trong dung dịch thu được

Hướng dẫn giải chi tiết:

NP2O5 = 1 nốt ruồi; NH3PO4 gốc = 1,25 mol

P2Ô5 + 3 GIỜ2O → 2H3PO4

1 mol → 2 mol

=> tổng số mol H3PO4 vào dung dịch thu được

= 2 + 1,25 = 3,25 mol

=> mH3PO4 = 318,5 gam

tôigiải pháp kết quả = mP2O5 + mquyết định ban đầu

= 142 + 500 = 642 gam

=> C% = 318,5 / 642. 100% = 49,61%

Ví dụ 3: Lấy 124 gam P và thay đổi H3PO4 với hiệu suất phản ứng là 100%. Thể tích dung dịch H3PO4 35% (D = 1,25 gam/ml) có thể thu được dưới dạng

Hướng dẫn giải chi tiết:

n P = 124 : 31 = 4 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố của P

=> n P = n H3PO4 = 4 (mol)

gia đình tôi3PO4 = 4. 98 = 392 (gam)

m dd = m ct : C% = 392 : 35% = 1120 gam

=> Vđ = 1120 : 1,25 = 896ml

Tham Khảo Thêm:  Tìm hiểu Bài 1.26 trang 40 Toán 11 Tập 1 Kết nối tri thức | Giải bài tập Toán lớp 11

Related Posts

cảm nghĩ của em về nhân vật lão hạc

Cùng trường THPT Lê Hồng Phong tìm hiểu cách viết một đoạn văn ngắn bày tỏ cảm nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc. Lão Hạc…

thuyết minh về tác giả nguyễn trãi

Văn mẫu lớp 10: Thuyết minh về nhà thơ Nguyễn Trãi vừa được Tip.edu.vn sưu tầm và gửi tới bạn đọc tham khảo. Bài viết bao gồm…

khái niệm hai tam giác đồng dạng

Trong toán học, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến khái niệm tam giác đồng dạng. Vậy chính xác tam giác đồng dạng là gì? Nó có…

đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn toán

Nội dung chính PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG 1.1 Câu đố 1.2. Tiểu luận PHẦN 2. GIẢI PHÁP 2.1 Trắc nghiệm. 2.2 Tiểu luận PHẦN 1. ĐỐI TƯỢNG…

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 12 lần 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh 1 tiết 12 lần 2 có đáp án Sau đây là phần Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12…

giải thích câu nhiễu điều phủ lấy giá gương

Hướng dẫn làm bài thuyết minh ca dao Nhiễu điều che giá gương, người trong nước phải thương nhau cùng nhau do trường THPT Lê Hồng Phong…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *